Mẫu Quy chế làm việc của Chi bộ 2023-2025 mới và chuẩn nhất

Sau Đại hội Chi bộ, bí thư sẽ soạn thảo quy chế làm việc của chi bộ. Qua thông báo này, công việc của từng giai đoạn sẽ được đến với mọi người và từ đó, mỗi cá nhân sẽ có trách nhiệm làm việc tốt hơn. Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với bạn đọc Mẫu quy chế làm việc của chị bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 mới nhất.


Chi tiết tải file word tại đây

1. Quy chế làm việc của chi bộ được hiểu như thế nào?

Mỗi một chi bộ sẽ ban hành quy chế làm việc cho chi bộ mình, tất cả những thành viên của chi bộ được phổ biến về quy chế cũng như phải tuân thủ theo các quy tắc trong quy chế cụ thể thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Đảng, của ngành đề ra; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đảng viên và cán bộ và nhân dân; tham gia xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, an toàn, làm chủ.

Quy chế chi bộ sẽ đề cập đến các nội dung bao gồm: chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của chi bộ; vị trí, vai trò, nhiệm vụ của chi ủy; chế độ làm việc, mối quan hệ; trách nhiệm và quyền hạn của Bí thư chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, chi ủy viên và các Đảng viên trong chi bộ. Tuy nhiên, phụ thuộc vào cơ cấu tổ chức của từng đơn vị sẽ đề ra quy chế làm việc phù hợp cho đơn vị mình. 

2. Mẫu quy chế làm việc của chi bộ

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ TRƯỜNG..............

Nhiệm kỳ.............

(Đã được Hội nghị chi bộ thông qua ngày …./01 /20...)

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1046 – CV/HU ngày ... tháng ... năm 20... về việc thực hiện Hướng dẫn số 09 – HD/BTCTU ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tổ chức Thành ủy “ Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành phố.......”;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã.......;

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THCS ....... xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 như sau:

CHƯƠNG I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY VÀ CÁC CÁ NHÂN

CHƯƠNG IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chi tiết tải file word tại đây

contact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn