Mẫu Quy chế làm việc chi ủy chi bộ mới nhất 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI ỦY CHI BỘ ..............

Nhiệm kỳ.............

(Đã được Hội nghị chi bộ thông qua ngày …./01 /20...)

Tải văn bản tại đây
Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI;

Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 1046 – CV/HU ngày ... tháng ... năm 20... về việc thực hiện Hướng dẫn số 09 – HD/BTCTU ngày ... tháng ... năm 20... của Ban Tổ chức Thành ủy “ Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ thành phố.......”;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ xã.......;

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường THCS ....... xây dựng quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2023 – 2025 như sau:

CHƯƠNG I. CHỨC NĂNG CỦA CHI BỘ

CHƯƠNG II. NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ

CHƯƠNG III. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI ỦY VÀ CÁC CÁ NHÂN

CHƯƠNG IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

...

Tải văn bản tại đây

contact-form


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn