Giáo trình bảo vệ tài nguyên và môi trường Trung cấp, Cao đẳng

 

Chi tiết tải tài liệu tại đây

(file dùng dịch vụ rút gọn link các bạn làm theo hướng dẫn)

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:

- Vị trí: Mô đun “Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên” là một mô đun có tính phổ quát, có mối liên hệ hữu cơ với hầu hết các mô đun đào tạo khác trong chương trình đào tạo nghề, đặc biệt nhìn từ góc độ bảo vệ môi trường, sử dụng một cách tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên và năng lượng trong đào tạo nghề. Mô đun này được dùng giảng dạy cho tất cả các ngành nghề đào tạo và có thể đưa vào giảng dạy ở bất kỳ thời điểm nào của khóa học. Tuy nhiên, nếu lựa chọn bài tập dự án kiến tạo có yêu cầu gắn với kỹ năng nghề chuyên môn thì nên bố trí mô đun này sau một số mô đun nghề có liên quan đến việc chế tạo sản phẩm dự án.

- Tính chất: Là mô đun thuộc nhóm các môn học và mô đun đào tạo chung. Đây là mô đun đào tạo bắt buộc.

- Ý nghĩa và vai trò của mô đun: Mô đun „Bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên“ trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản và cần thiết trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, làm tiền đề cho việc sử dụng tài nguyên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cũng như quản lý rác thải và chất độc hại đúng cách ngay trong quá trình học tập, trong đời sống hiện tại và trong hoạt động nghề nghiệp tương lai.

Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các khái niệm cơ bản về tài nguyên, năng lượng, chất thải và chất độc hại;

+ Phân biệt, nhận diện được các dạng khác nhau về tài nguyên, năng lượng, chất thải và chất độc hại theo cách phân loại phổ biến;

 + Giải thích được các tác động đến môi trường của việc khai thác và sử dụng tài nguyên, năng lượng, ảnh hưởng của chất thải và chất độc hại đến môi trường;

+ Trình bày được các biện pháp sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên và năng lượng cũng như các biện pháp quản lý chất thải và chất độc hại.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả năng lượng và tài nguyên trong quá trình học tập, đời sống;

+ Áp dụng nguyên tắc 3R trong việc thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải;

+ Thực thi các biện pháp an toàn trong việc giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng chất thải một cách hiệu quả;

+ Phát triển các kỹ năng mềm về thực hiện dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự giác, chủ động trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả năng lượng và tài nguyên;

+ Phê phán những hành động trong việc thu gom rác thải và sử dụng chất độc hại gây nguy hại cho môi trường; lãng phí năng lượng và tài nguyên trong học tập, sinh hoạt;

+ Tuyên truyền và lan tỏa về ý thức bảo vệ môi trường.

Chi tiết tải tại đây

(file dùng dịch vụ rút gọn link các bạn làm theo hướng dẫn)

contact-form


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn