Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng

 


Tải đầy đủ bài giảng trình chiếu tại đây

- ANQG là sự ổn định và phát triển bền vững của Nhà nước Việt Nam, sự bất khả xâm phạm về độc lập, tự do chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

- An ninh quốc gia (national security) và an ninh con người (human security) 

Biên giới quốc gia Là ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia này với quốc gia khác hoặc với các vùng mà quốc gia có chủ quyền trên biển, bao gồm: 

- Biên giới trên đất liền

- Biên giới trên biển

- Biên giới trong lòng đất

- Biên giới trên không

- Biên giới trên KGM (nhà cung cấp dịch vụ, cáp internet,..)

- An ninh quốc gia gồm:

+ An ninh lãnh thổ

+ An ninh dân cư

+ An ninh chính trị 

+ An ninh kinh tế 

+ An ninh văn hóa, tư tưởng

+ An ninh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội (an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, an ninh trên lĩnh vực dân tộc…)

....

Tải đầy đủ bài giảng trình chiếu tại đây

contact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn