Chính trị cao đẳng: Bài 1 "Khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin (Phần 5)

  III. VAI TRÒ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN

1. Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là một hệ thống lý luận khoa học, thể hiện trong toàn bộ ba bộ phận cấu thành học thuyết

Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm ba bộ phận triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học. Mỗi bộ phận đóng vai trò khác nhau trong nhận thức và thực tiễn đời sống xã hội con người.

Triết học Mác-Lênin trang bị cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức, cải tạo và phát triển thế giới. Kinh tế chính trị học Mác-Lênin chỉ rõ những quy luật kinh tế chủ yếu dưới chủ nghĩa tư bản, trong thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội và và dưới chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là lý luận về về cách mạng xã hội chủ nghĩa, sự hình thành và phát triển của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa; làm rõ lực lượng xã hội to lớn để thực hiện sự nghiệp đó là giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sảnngười lãnh đạo toàn xã hội đấu tranh xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất nêu rõ mục tiêu, con đường, lực lượng, phương thức giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp, giải phóng con người

Trên thế giới đã có nhiều học thuyết hướng con người thoát khỏi mọi khổ đau, đi tới xã hội tự do, bác ái, hạnh phúc, nhưng chỉ có chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết duy nhất, nêu rõ mục tiêu xây dựng xã hội tốt đẹp trên toàn thế giới; chỉ rõ phương hướng, lực lượng, phương thức để thực hiện giải phóng toàn xã hội khỏi mọi bất công, áp bức;giải phóng mọi giai cấp thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, giải phóng con người khỏi mọi sự ràng buộc của chủ nghĩa cá nhân, đi tới tự do.

Chủ nghĩa Mác-Lênin chỉ rõ lực lượng để thực hiện công cuộc giải phóng đó là nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thông qua đội tiền phong của mình là đảng cộng sản. Phương pháp để thực hiện mục tiêu đó là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, biến cải toàn bộ xã hội cũ, từng bước xây dựng xã hội mới.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là một học thuyết mở, sống động, không ngừng tự phê phán, tự đổi mới, bổ sung và phát triển trong thực tiễn cách mạng

Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết mang tính chất cách mạng, không chỉ giải thích thế giới, mà còn cải tạo và xây dựng xã hội mới tốt đẹp. Học thuyết này không phải là một hệ thống các nguyên lý giáo điều, bất biến mà luôn sống động, gắn với sự phát triển của tri thức nhân loại. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã từng nói học thuyết của các ông không phải là cái đã xong xuôi hẳn, có thể có những luận điểm sẽ bị lịch sử vượt qua và còn nhiều điều các ông chưa có điều kiện và thực tiễn chứng minh. Tự phê phán, đổi mới, bổ sung và phát triển chính là yêu cầu bảo đảm sức sống bền vững của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Với mục tiêu cao đẹp, với bản chất khoa học và cách mạng, phương pháp năng động và linh hoạt, chủ nghĩa Mác-Lênin có sức sống bền vững. Bổ sung, phát triển hoàn thiện chủ nghĩa Mác-Lênin trong thực tiễn cách mạng, từng lĩnh vực cụ thể là trách nhiệm của các đảng cộng sản và công nhân ở từng nước.

- Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết cách mạng, có ý nghĩa thực tiễn, không chỉ giải thích thế giới mà là cải tạo xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.

Chủ nghĩa Mác-Lênin cung cấp thế giới quan, phương pháp luận để nhìn nhận mọi sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người; nó giúp mọi người xem xét, giải thích sự vật, hiện tượng một cách khách quan, phân tích cụ thể theo tinh thần duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết cách mạng với vai trò là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản trongcải tạo xã hội cũ trên các lĩnh vực, xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa.

2. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản

Từ sau khi Quốc tế Cộng sản ra đời (3-1919) đến ngày nay, chủ nghĩa Mác-Lênin đã lan rộng toàn thế giới và trở thành học thuyết phổ biến trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc. Hàng trăm đảng cộng sản và công nhân được ra đời ở nhiều nước, đưa chủ nghĩa Mác-Lênin vào quần chúng, trở thành lực lượng vật chất to lớn cho các phong trào cách mạng. Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các đảng cộng sản trong phong trào cộng sản, công nhân quốc tế phong trào giải phóng dân tộc.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởnglà cơ sở lý luận của các đảng cộng sản trong việc hoạch định Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo cách mạng; là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là hệ tư tưởng chủ đạo trong các hoạt động tinh thần của xã hội; là định hướng chủ đạo trong tư duy mỗi người trong cuộc đấu tranh giành chính quyền và trong cách mạng xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Với vai trò là kim chỉ nam cho hành độngcác đảng cộng sản đều lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm cơ sở thế giới quan, phương pháp luận nhìn nhận, giải thích xã hội, tìm ra con đường, lực lượng, phương pháp lãnh đạo phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân để hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng của mình.

Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định, cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin giúp mỗi người hình thành thế giới quan, phương pháp khoa học để hiểu rõ mục đích, con đường, bước đi của sự nghiệp quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn rộng, chủ động sáng tạo trong công việc, khắc phục chủ nghĩa giáo điều, máy móc, tư tưởng nôn nóng và các sai lầm khác.

 

CÂU HỎI

1. Qua học tập Triết học Mác-Lênin, em thấy có những gì bổ ích cho nhận thức của mình?

2. Qua học tập Kinh tế chính trị Mác-Lênin, em thấy có những gì bổ ích cho nhận thức của mình?

3. Qua học tập Chủ nghĩa xã hội khoa học, em thấy có những gì bổ ích cho nhận thức của mình?


Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn