Hào khí Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

 
CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHÍNH TRỊ THÁNG 8/2023


Trong không khí cả nước Kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022). Hôm nay, tôi xin đại diện Chi bộ Phòng ĐBCL (gọi tắc là Chi bộ 4) báo cáo chuyên đề sinh hoạt chính trị tháng 8/2023 với chủ đề “Hào khí Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9”

Kính thưa các đồng chí!

Hoà chung trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng Kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh 2/9, chúng ta cùng nhìn lại những mốc son chói lọi của mùa thu lịch sử năm 1945.

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta nhất tề đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nước ta nổ ra trong hoàn cảnh vô cùng thuận lợi: Ngày 09/5/1945 phát xít Đức đầu hàng Liên Xô và quân đội đồng minh. Chiến tranh ở châu Âu đã chấm dứt. Ngày 13/8, chính phủ Nhật tuyên bố đầu hàng Liên Xô và quân đội đồng minh không điều kiện.

Trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng trong nước đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp. Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã kết luận: “Những điều kiện khởi nghĩa ở Đông Dương đã chín muồi”, vì vậy phải “kịp thời hành động, không bỏ lỡ cơ hội”, khẩn trương “đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay thôn quê, thành lập ủy ban nhân dân ở những nơi làm chủ”, tất cả vì mục tiêu “Việt Nam hoàn toàn độc lập”.

Do tận dụng tốt yếu tố tình thế, thời cơ cách mạng trên cơ sở chuẩn bị rất chu đáo về lực lượng, cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra rất mau lẹ, nhưng thắng lợi rất lớn. Cụ thể:

- Ngày 16/8/1945 giành thắng lợi ở Thái Nguyên thắng lợi mở đầu cho cuộc Tổng khởi nghĩa.

- Ngày 19/8/1945 khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội.

- Ngày 23/8/1945 khởi nghĩa thắng lợi ở Huế.

- Ngày 25/8/1945 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn.

- Từ ngày 26 đến 28/8/1945 các địa phương khác lần lượt giành chính quyền.

Kính thưa các đồng chí.

Sau thành công của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thế giới và quốc dân đồng bào khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà nay là Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng 8.

Mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dẫn lại những lời bất hủ được ghi trong bản tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ (năm 1776) và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp (năm 1791): “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh suy rộng ra thành quyền của các dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”.

Bản Tuyên ngôn Độc lập cũng khẳng định quyền được hưởng tự do, độc lập của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Kính thưa các đồng chí!

Cách mạng tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cách mạng Tháng Tám thành công có ý nghĩa lịch sử to lớn. Cách mạng tháng Tám đã đánh đuổi bọn đế quốc, giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ phong kiến, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa một nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện này đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, dân chủ cộng hòa, đưa dân ta từ người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

Thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là nguồn sức mạnh to lớn, là tiền đề quan trọng để dân tộc ta liên tiếp giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau 78 năm kể từ ngày Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; thế và lực nước ta ngày càng lớn mạnh, cơ sở vật chất, kĩ thuật của nền kinh tế được tăng cường, môi trường hoà bình hợp tác được mở rộng. Nhà nước ta đã từng bước được củng cố theo hướng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Có thể khẳng định rằng, Cách mạng tháng Tám đã mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, kỷ nguyên độc lập tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội, ghi thêm một trang oanh liệt nữa vào truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm anh hùng bất khuất của dân tộc ta.

Thưa các đồng chí!

Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hòa trong không khí cả nước ra sức thi đua chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đảng bộ, chính quyền và toàn thể VC-NLĐ Trường Cao đẳng Đà Lạt đã đang nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm học, tăng cường xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và Nhà trường ngày càng vững mạnh. Cán bộ, đảng viên, VC-NLĐ của Trường Cao đẳng Đà Lạt vô cùng tự hào về chặng đường vẻ vang của cách mạng Việt Nam, càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và khả năng quản lý điều hành đất nước của Nhà nước trong giai đoạn mới để thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương thị xã Kỳ Anh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Kính thưa các đồng chí, trên đây là chuyên đề sinh hoạt chính trị tháng 8/2023 của Chi bộ Phòng ĐBCL. Cuối cùng tôi cảm ơn các đồng chí đã lắng nghe, kính chúc các đồng chí sức khỏe và công tác tốt./.

contact-form

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn